Demà tornen els debats de ‘Revolució 4.0’, El PuntAvui

CULTURA
  • Xantal Llavina CCMA.

Demà, a les 22.05 h, començarà a TV3 la ter­cera tem­po­rada del pro­grama de debats Revo­lució 4.0, pre­sen­tat per Xan­tal Lla­vina.

La pandèmia del coro­na­vi­rus ha fet avançar cinc anys la revo­lució digi­tal. Ara que la soci­e­tat està més digi­ta­lit­zada que mai, però, pot­ser cal que ens pre­gun­tem com serà el món de demà en temes com el tele­tre­ball, l’eco­no­mia, els valors soci­als, els hàbits de con­sum i la salut.

Per apro­fun­dir aquests àmbits, cada epi­sodi tindrà un con­vi­dat cen­tral i experts a l’àgora de debat. El còmic i pro­duc­tor Andreu Bue­na­fu­ente serà el pri­mer con­vi­dat, seguit del pre­si­dent del Barça, Joan Laporta, l’actor Jordi Sánchez, l’eco­no­mista San­ti­ago Niño-Becerra, el cui­ner Nandu Jubany i l’actriu Itziar Cas­tro.

A l’àgora par­ti­ci­pa­ran el peri­o­dista Ramon Besa, l’exju­ga­dor de bàsquet Fer­ran Martínez i l’acti­vista Simona Levi, entre d’altres.